Privacy Policy

Costa Specialist respecteert de privacyrechten van onze gebruikers en zet zich in voor de bescherming van de informatie die wordt verzameld via de website van Costa Specialist en andere producten (samen "Diensten"). Costa Specialist heeft dit privacybeleid ("Privacybeleid") aangenomen om uit te leggen hoe Costa Specialist de verzamelde informatie in verband met de Diensten van Costa Specialist verzamelt, opslaat en gebruikt.

Costa Specialist is een Spaans bedrijf. Wij zetten ons in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR").

De Gegevensverantwoordelijke voor onze verwerking van persoonsgegevens is Costa Specialist.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben met betrekking tot dit Privacybeleid of onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

1. Het doel en de rechtsgrond van de verwerking

Costa Specialist verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een serverlog om misbruik te voorkomen of om hacking etc. te identificeren.
 • Beheren en leveren van Diensten (inclusief gebruikersaccounts en het serveren van advertenties)
 • Klantenondersteuning en technische ondersteuning bieden
 • Analyseren van het gebruik van de Services
 • E-mails beoordelen en beantwoorden
 • Helpen bij het diagnosticeren van technische en serviceproblemen
 • Onderhouden, beheren en verbeteren van onze producten en het optimaliseren van de gebruikerservaring, en het verder ontwikkelen van de Diensten en andere Costa Specialist diensten en producten.

Costa Specialist kan niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de Diensten verbinding kunnen maken met uw sociale netwerksites om aanvullende informatie over u te verkrijgen.

Costa Specialist zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een specifiek doel als we een rechtsgeldige grond hebben om dit te doen. De rechtsgronden waarop wij ons baseren en voorbeelden van gebruik op basis van dergelijke rechtsgronden zijn:

Uitvoering van een overeenkomst: wij beroepen ons op deze rechtsgrond wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw gebruikersaccount te onderhouden en te beheren en diensten aan u te leveren die in onze applicaties worden aangeboden. Wettelijke verplichting: soms gebruiken we uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Gerechtvaardigd belang: wij beroepen ons op gerechtvaardigd belang als rechtsgrond wanneer verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang na te streven, bijvoorbeeld om misbruik te voorkomen en hacking te identificeren. Uw privacybelangen worden altijd afgewogen tegen de legitieme belangen die worden nagestreefd. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang Uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming: we verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw geïnformeerde en vrij gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor analyses, het diagnosticeren van technische problemen en bugs en voor op maat gemaakte advertenties. Houd er rekening mee dat u uw toestemming altijd kunt intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected].

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

In dit Privacybeleid betekent "persoonsgegevens" persoonlijk identificeerbare informatie die jou als individu specifiek identificeert of kan identificeren.

Mogelijke situaties waarin u persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Costa Specialist omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • registratie voor Diensten, wedstrijden en speciale evenementen;
 • toegang tot Diensten met behulp van een ID van een derde partij, zoals sociale netwerksites of gamingdiensten;
 • aankoop van een product of diensten via de online winkels van Costa Specialist;
 • het aanvragen van technische ondersteuning; en
 • anderszins door gebruik van Costa Specialist Diensten waarbij persoonsgegevens vereist zijn voor gebruik en/of deelname.

De soorten persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van het type activiteit waarmee u bezig bent. De persoonsgegevens die Costa Specialist kan verzamelen en verwerken kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot;

 • uw naam,
 • Costa Specialist Services' of derde partij service ID,
 • uw e-mailadres,
 • apparaateigenschappen, inclusief, maar niet beperkt tot unieke apparaatidentificatie of andere apparaatidentificatie ("UDID"),
 • Facebook-ID en locatie (alleen als deze direct tot u herleidbaar zijn, anders behandelen we locatie als niet-persoonlijke gegevens).

Als u toestemming geeft om uw sociale netwerksite informatie beschikbaar te laten stellen aan Costa Specialist en ook op voorwaarde dat uw sociale netwerksite dit toestaat, kan Costa Specialist bepaalde informatie verzamelen van uw sociale netwerkprofiel, inclusief maar niet beperkt tot;

 • uw naam,
 • gebruikers-ID,
 • uw e-mailadres,
 • uw land, taal en tijdzone,

Costa Specialist kan informatie die door Costa Specialist is verzameld en/of verkregen via dergelijke sociale netwerksites associëren en/of combineren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3. Uw rechten

Je hebt volgens de GDPR verschillende rechten als het gaat om ons gebruik van je persoonlijke gegevens, die hieronder worden beschreven. Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, vragen we je contact met ons op te nemen via [email protected].

Het recht op toegang en rectificatie U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben. Dit omvat het recht om te weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en het doel van de verwerking.

U hebt ook het recht om, op verzoek, informatie in te zien over elke evaluatie of beoordeling van de afwegingstoets die we moeten uitvoeren wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.

U hebt ook het recht om persoonsgegevens te rectificeren of toe te voegen als de persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende en legitieme redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw privacybelang.

Recht op wissen

U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen als de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming voor een specifiek proces intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens waarbij wij geen doorslaggevend legitiem belang hebben, de verwerking onwettig is of de persoonsgegevens moeten worden gewist om ons in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Houd er rekening mee dat we uw verzoek kunnen afwijzen als de verwerking is toegestaan of vereist volgens de wet of een andere relevante rechtsgrond.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als u toegang vraagt tot persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt en als de persoonsgegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of in overeenstemming met een contract (of de voorwaarden) tussen u en Costa Specialist, kunt u vragen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u ook vragen dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dit technisch haalbaar is.

Recht op beperking

U hebt het recht om Costa Specialist te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken, overeenkomstig GDPR artikel 18.

Recht op het indienen van klachten

Als u bezorgd of ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected]. Zodra we uw identiteit hebben bevestigd, zullen we het verzoek behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat zelfs als u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, we de betreffende verwerkingen toch kunnen uitvoeren als dit wettelijk is toegestaan of vereist, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in het bijzonder waar je woont, werkt of waar een vermeende inbreuk op de GDPR heeft plaatsgevonden. U kunt de relevante autoriteit in uw land hier vinden:

http://ec.europa.eu/justice/article-29...

4. Openbaarmaking en overdracht van gegevens

Costa Specialist verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op vrijwillige basis en is niet bezig met het verkopen van uw persoonsgegevens aan derden. Persoonlijke gegevens kunnen echter af en toe openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid.

Costa Specialist kan agenten en aannemers ("gegevensverwerkers") inhuren om namens Costa Specialist persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en in dergelijke gevallen zullen deze agenten en aannemers worden geïnstrueerd om ons Privacybeleid na te leven en persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de derde partij door Costa Specialist is ingeschakeld, in overeenstemming met toepasselijke gegevensverwerkersovereenkomsten. Deze agenten en contractanten mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Dergelijke gegevensverwerkers kunnen externe dienstverleners zijn, zoals creditcardverwerkers, e-mailserviceproviders, verzendagenten, gegevensanalisten en business intelligence providers.

Costa Specialist kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit wordt vereist door wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of die u of Costa Specialist bloot kunnen stellen aan wettelijke aansprakelijkheid. Costa Specialist kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken wanneer Costa Specialist reden heeft om aan te nemen dat een openbaarmaking noodzakelijk is om potentiële of daadwerkelijke schade aan te pakken of inmenging in de rechten, eigendommen, activiteiten, gebruikers of anderen van Costa Specialist die kunnen worden geschaad of die verlies of schade kunnen lijden, of wanneer Costa Specialist van mening is dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van Costa Specialist te beschermen, fraude te bestrijden en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces dat aan Costa Specialist wordt betekend.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van analytics door Costa Specialist, in verband met het plaatsen van advertenties in onze applicaties en in verband met uw gebruik van uw accounts bij sociale media om bij ons in te loggen, zie de hoofdstukken 8, 9 en 10 hieronder.

Aangezien Costa Specialist applicaties levert die wereldwijd worden gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan en/of overdragen aan onze gegevensverwerkers en partners in en buiten de EU/EER-lidstaten en de Verenigde Staten in overeenstemming met de verplichte wetgeving en dit Privacybeleid.

5. Bewaren, verwijderen en juistheid van gegevens

Costa Specialist bewaart de gegevens die zijn verzameld op grond van dit Privacybeleid voor de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Daarna, als de verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, verwijdert Costa Specialist alle voornoemde gegevens in haar bezit. Costa Specialist controleert de juistheid van persoonsgegevens niet.

U heeft te allen tijde het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen door een e-mail te sturen naar [email protected]. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw account via het gedeelte Accountinstellingen in de app voor iOS / Android. Als je account wordt beëindigd, door jou of door Costa Specialist, worden je persoonlijke gegevens verwijderd.

Als je account inactief is en blijft (bijvoorbeeld als je geen gebruik hebt gemaakt van de diensten) voor een aanhoudende periode van 3 jaar, zal Costa Specialist je persoonlijke gegevens verwijderen en je account beëindigen.

Zelfs als gegevens worden gewijzigd of verwijderd, kan Costa Specialist nog steeds een deel van de gegevens bewaren om geschillen op te lossen, gebruikersovereenkomsten van Costa Specialist af te dwingen en te voldoen aan technische en wettelijke vereisten en beperkingen met betrekking tot de veiligheid, integriteit en werking van Diensten.

6. Waarborgen

Costa Specialist volgt algemeen aanvaarde industrienormen en handhaaft redelijke waarborgen om te trachten de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie in het bezit van Costa Specialist te waarborgen. Alleen personen die uw persoonsgegevens moeten verwerken in verband met de uitvoering van hun taken overeenkomstig de doeleinden van dit Privacybeleid en voor het uitvoeren van technisch onderhoud, hebben toegang tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Costa Specialist.

De door Costa Specialist verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Om ongeautoriseerde online toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, bewaart Costa Specialist persoonlijke gegevens achter een door een firewall beveiligde server. Geen enkel systeem kan echter 100% veilig zijn en de mogelijkheid bestaat dat, ondanks Costa Specialist's redelijke inspanningen, er ongeautoriseerde toegang kan zijn tot uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de Diensten, accepteert u dit risico.

7. Cookies

Onze webpagina vandenboom.es plaatst alleen cookies voor functionele doeleinden: analyse en authenticatie.

8. Technologie voor advertenties

We gebruiken advertentietechnologie van Google, Facebook en MoPub/Twitter.

Advertenties geplaatst door Facebook Gepersonaliseerde advertenties van Facebook zijn gebaseerd op je gebruikersvoorwaarden bij Facebook.

Als u ervoor kiest om met uw Facebook-ID in te loggen op onze services, plaatst Facebook advertenties voor u. Onze apps vereisen niet dat u inlogt met uw Facebook-ID. Het is optioneel voor u om in te loggen met Facebook ID. Costa Specialist heeft geen invloed op de advertentieplaatsing door Facebook en Costa Specialist verwerkt uw persoonsgegevens niet in relatie tot de door Facebook geplaatste advertenties. De verwerking van persoonsgegevens door Facebook is onderworpen aan voorwaarden die u met Facebook bent aangegaan en Facebook biedt u als Facebook-gebruiker instellingen voor persoonsgegevens en advertenties, op het Facebook-platform. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Facebook vindt u hier: www.facebook.com/about/basics en meer informatie over hun gebruik van, en uw instellingen bij hen, met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens om advertenties op maat hier: [https://www.facebook.com/

Advertenties geplaatst door MoPub/Twitter Gepersonaliseerde advertenties van MoPub zijn gebaseerd op uw toestemming.

Als u toestemming geeft, krijgt u gepersonaliseerde advertenties te zien die worden geleverd door MoPub/Twitter in sommige toepassingen van Costa Specialist. Ga voor meer informatie naar MoPubs Privacybeleid hier: [mopub.com/legal/privacy/] (https://www.mopub.com/legal/privacy/). Sectie 1 is vooral relevant voor u omdat sectie 1 persoonsgegevens beschrijft die worden verwerkt als u toestemming geeft voor gepersonaliseerde advertenties.

Advertenties geplaatst door Google Gepersonaliseerde advertenties van Google zijn gebaseerd op uw toestemming.

Als u toestemming geeft, krijgt u gepersonaliseerde advertenties van Google te zien in sommige applicaties van Costa Specialist. Voor meer informatie over hoe Google persoonlijke gegevens verwerkt met betrekking tot het plaatsen van advertenties, bezoek de site van Google hier: [policies.google.com/technologies/partner-sites] (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Deze pagina informeert u ook over hoe u uw instellingen voor het personaliseren van advertenties bij Google kunt beheren.

Costa Specialist is niet aansprakelijk voor het handelen en nalaten van deze derden, behalve zoals bepaald door dwingend recht.

9. In-app analytics

Costa Specialist gebruikt Google Firebase Analytics om het gebruik van onze applicaties te meten. Google is onze gegevensverwerker voor Firebase Analytics en Costa Specialist heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Via Firebase Analytics monitoren en verzamelen we statistieken over het gebruik van onze applicaties. Wij gebruiken de gegevens die via Firebase Analytics worden verzameld om onze applicaties te monitoren en om onze applicaties te verbeteren.

Wij gebruiken geen cookies van de eerste partij of identificatoren van de eerste partij met betrekking tot Google Firebase Analytics, wat betekent dat wij de gegevens die via Google Firebase Analytics worden verzameld niet relateren aan gebruikers die wij kunnen identificeren.

Onze implementatie van Firebase Analytics is beperkt tot het verzamelen en ons gebruik van statistische en geaggregeerde gegevens.

U kunt hier meer lezen over gegevens die worden verzameld via Firebase Analytics, inclusief het gebruik van Firebase Analytics's Advertising Identifier en het gebruik van gemaskeerde IP-adressen:

10. Voorwaarden van derden

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de Diensten onderworpen kan zijn aan de voorwaarden en het privacybeleid van bepaalde derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot applicatiewinkels, mobiele softwareplatforms, platforms voor online gaming, sociale netwerkdiensten en betalingsproviders. Costa Specialist is niet aansprakelijk voor dergelijke voorwaarden van derden en hun gebruik van uw persoonsgegevens. Costa Specialist kan naar eigen goeddunken links beschikbaar maken via advertenties of u op een andere manier toegang geven tot producten of diensten van derden. Houd er rekening mee dat u tijdens het gebruik van dergelijke producten of diensten producten of diensten gebruikt die zijn ontwikkeld en worden beheerd door mensen of bedrijven die niet zijn aangesloten bij of worden gecontroleerd door Costa Specialist. Costa Specialist is niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze mensen of bedrijven, de inhoud van hun producten of diensten, het gebruik van informatie die u aan hen verstrekt, of producten of diensten die zij aanbieden. Het feit dat Costa Specialist naar deze producten of diensten linkt, betekent niet dat wij deze mensen of bedrijven sponsoren of ermee verbonden zijn. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten die Costa Specialist kan aanbieden, zoals multiplayer gaming, sociale netwerken en spelconsolediensten, diensten van derden kunnen gebruiken om authenticatie voor de diensten te bieden met een spelconsole-ID, sociale netwerk-ID of spelnetwerkaccount. Wanneer u zich registreert om deel te nemen aan of gebruik te maken van de Diensten vanuit een gaming- of sociaal netwerksysteem van een derde partij, kunnen bepaalde persoonlijk identificeerbare gebruikers- en/of lidmaatschapsgegevens automatisch worden overgedragen aan en van Costa Specialist.

11. Diverse

Wees u bewust van de open aard van bepaalde sociale netwerken en andere open functies van de Diensten die Costa Specialist aan u beschikbaar kan stellen. U kunt ervoor kiezen om gegevens over uzelf bekend te maken tijdens het bijdragen van door gebruikers gegenereerde content aan de Diensten. Alle Gegevens die u openbaar maakt in een van deze forums, blogs, chats en dergelijke zijn openbare informatie, en er is geen verwachting van privacy of vertrouwelijkheid. Costa Specialist is niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die u openbaar maakt op een van deze forums.

Als je jonger bent dan 15 jaar of minderjarig in het land waar je woont, vraag dan toestemming aan je wettelijke voogd om de Diensten te gebruiken of te openen. Costa Specialist neemt de privacy van kinderen serieus en moedigt ouders en/of voogden aan om te allen tijde een actieve rol te spelen in de online ervaring van hun kinderen.

Bovendien kunnen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere soortgelijke gebeurtenis waarbij Costa Specialist geheel of gedeeltelijk betrokken is, de klantgegevens van Costa Specialist worden overgedragen aan de opvolger of rechtverkrijgende van Costa Specialist.

12. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als gevolg van wijzigingen in relevante regelgeving en administratieve praktijken, alsmede als gevolg van wijzigingen in onze diensten, kunnen wij van tijd tot tijd genoodzaakt zijn dit Privacybeleid aan te passen. Een bijgewerkte versie zal te allen tijde hier beschikbaar zijn. Lees ons Privacybeleid regelmatig door.

Laatste update: 22 augustus, 2023

Costa Specialist
C. Colima 4, 29631 Benalmádena

Spanje

E-mail [email protected]

Privacy Policy

Costa Specialist respecteert de privacyrechten van onze gebruikers en zet zich in voor de bescherming van de informatie die wordt verzameld via de website van Costa Specialist en andere producten (samen "Diensten"). Costa Specialist heeft dit privacybeleid ("Privacybeleid") aangenomen om uit te leggen hoe Costa Specialist de verzamelde informatie in verband met de Diensten van Costa Specialist verzamelt, opslaat en gebruikt.

Costa Specialist is een Spaans bedrijf. Wij zetten ons in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR").

De Gegevensverantwoordelijke voor onze verwerking van persoonsgegevens is Costa Specialist.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben met betrekking tot dit Privacybeleid of onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

1. Het doel en de rechtsgrond van de verwerking

Costa Specialist verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een serverlog om misbruik te voorkomen of om hacking etc. te identificeren.
 • Beheren en leveren van Diensten (inclusief gebruikersaccounts en het serveren van advertenties)
 • Klantenondersteuning en technische ondersteuning bieden
 • Analyseren van het gebruik van de Services
 • E-mails beoordelen en beantwoorden
 • Helpen bij het diagnosticeren van technische en serviceproblemen
 • Onderhouden, beheren en verbeteren van onze producten en het optimaliseren van de gebruikerservaring, en het verder ontwikkelen van de Diensten en andere Costa Specialist diensten en producten.

Costa Specialist kan niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de Diensten verbinding kunnen maken met uw sociale netwerksites om aanvullende informatie over u te verkrijgen.

Costa Specialist zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een specifiek doel als we een rechtsgeldige grond hebben om dit te doen. De rechtsgronden waarop wij ons baseren en voorbeelden van gebruik op basis van dergelijke rechtsgronden zijn:

Uitvoering van een overeenkomst: wij beroepen ons op deze rechtsgrond wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw gebruikersaccount te onderhouden en te beheren en diensten aan u te leveren die in onze applicaties worden aangeboden. Wettelijke verplichting: soms gebruiken we uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Gerechtvaardigd belang: wij beroepen ons op gerechtvaardigd belang als rechtsgrond wanneer verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang na te streven, bijvoorbeeld om misbruik te voorkomen en hacking te identificeren. Uw privacybelangen worden altijd afgewogen tegen de legitieme belangen die worden nagestreefd. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang Uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming: we verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw geïnformeerde en vrij gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor analyses, het diagnosticeren van technische problemen en bugs en voor op maat gemaakte advertenties. Houd er rekening mee dat u uw toestemming altijd kunt intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected].

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

In dit Privacybeleid betekent "persoonsgegevens" persoonlijk identificeerbare informatie die jou als individu specifiek identificeert of kan identificeren.

Mogelijke situaties waarin u persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Costa Specialist omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • registratie voor Diensten, wedstrijden en speciale evenementen;
 • toegang tot Diensten met behulp van een ID van een derde partij, zoals sociale netwerksites of gamingdiensten;
 • aankoop van een product of diensten via de online winkels van Costa Specialist;
 • het aanvragen van technische ondersteuning; en
 • anderszins door gebruik van Costa Specialist Diensten waarbij persoonsgegevens vereist zijn voor gebruik en/of deelname.

De soorten persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van het type activiteit waarmee u bezig bent. De persoonsgegevens die Costa Specialist kan verzamelen en verwerken kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot;

 • uw naam,
 • Costa Specialist Services' of derde partij service ID,
 • uw e-mailadres,
 • apparaateigenschappen, inclusief, maar niet beperkt tot unieke apparaatidentificatie of andere apparaatidentificatie ("UDID"),
 • Facebook-ID en locatie (alleen als deze direct tot u herleidbaar zijn, anders behandelen we locatie als niet-persoonlijke gegevens).

Als u toestemming geeft om uw sociale netwerksite informatie beschikbaar te laten stellen aan Costa Specialist en ook op voorwaarde dat uw sociale netwerksite dit toestaat, kan Costa Specialist bepaalde informatie verzamelen van uw sociale netwerkprofiel, inclusief maar niet beperkt tot;

 • uw naam,
 • gebruikers-ID,
 • uw e-mailadres,
 • uw land, taal en tijdzone,

Costa Specialist kan informatie die door Costa Specialist is verzameld en/of verkregen via dergelijke sociale netwerksites associëren en/of combineren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3. Uw rechten

Je hebt volgens de GDPR verschillende rechten als het gaat om ons gebruik van je persoonlijke gegevens, die hieronder worden beschreven. Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, vragen we je contact met ons op te nemen via [email protected].

Het recht op toegang en rectificatie U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben. Dit omvat het recht om te weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en het doel van de verwerking.

U hebt ook het recht om, op verzoek, informatie in te zien over elke evaluatie of beoordeling van de afwegingstoets die we moeten uitvoeren wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.

U hebt ook het recht om persoonsgegevens te rectificeren of toe te voegen als de persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende en legitieme redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw privacybelang.

Recht op wissen

U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen als de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming voor een specifiek proces intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens waarbij wij geen doorslaggevend legitiem belang hebben, de verwerking onwettig is of de persoonsgegevens moeten worden gewist om ons in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Houd er rekening mee dat we uw verzoek kunnen afwijzen als de verwerking is toegestaan of vereist volgens de wet of een andere relevante rechtsgrond.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als u toegang vraagt tot persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt en als de persoonsgegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of in overeenstemming met een contract (of de voorwaarden) tussen u en Costa Specialist, kunt u vragen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u ook vragen dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dit technisch haalbaar is.

Recht op beperking

U hebt het recht om Costa Specialist te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken, overeenkomstig GDPR artikel 18.

Recht op het indienen van klachten

Als u bezorgd of ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected]. Zodra we uw identiteit hebben bevestigd, zullen we het verzoek behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat zelfs als u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, we de betreffende verwerkingen toch kunnen uitvoeren als dit wettelijk is toegestaan of vereist, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in het bijzonder waar je woont, werkt of waar een vermeende inbreuk op de GDPR heeft plaatsgevonden. U kunt de relevante autoriteit in uw land hier vinden:

http://ec.europa.eu/justice/article-29...

4. Openbaarmaking en overdracht van gegevens

Costa Specialist verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op vrijwillige basis en is niet bezig met het verkopen van uw persoonsgegevens aan derden. Persoonlijke gegevens kunnen echter af en toe openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid.

Costa Specialist kan agenten en aannemers ("gegevensverwerkers") inhuren om namens Costa Specialist persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en in dergelijke gevallen zullen deze agenten en aannemers worden geïnstrueerd om ons Privacybeleid na te leven en persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de derde partij door Costa Specialist is ingeschakeld, in overeenstemming met toepasselijke gegevensverwerkersovereenkomsten. Deze agenten en contractanten mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Dergelijke gegevensverwerkers kunnen externe dienstverleners zijn, zoals creditcardverwerkers, e-mailserviceproviders, verzendagenten, gegevensanalisten en business intelligence providers.

Costa Specialist kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit wordt vereist door wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of die u of Costa Specialist bloot kunnen stellen aan wettelijke aansprakelijkheid. Costa Specialist kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken wanneer Costa Specialist reden heeft om aan te nemen dat een openbaarmaking noodzakelijk is om potentiële of daadwerkelijke schade aan te pakken of inmenging in de rechten, eigendommen, activiteiten, gebruikers of anderen van Costa Specialist die kunnen worden geschaad of die verlies of schade kunnen lijden, of wanneer Costa Specialist van mening is dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van Costa Specialist te beschermen, fraude te bestrijden en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces dat aan Costa Specialist wordt betekend.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van analytics door Costa Specialist, in verband met het plaatsen van advertenties in onze applicaties en in verband met uw gebruik van uw accounts bij sociale media om bij ons in te loggen, zie de hoofdstukken 8, 9 en 10 hieronder.

Aangezien Costa Specialist applicaties levert die wereldwijd worden gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan en/of overdragen aan onze gegevensverwerkers en partners in en buiten de EU/EER-lidstaten en de Verenigde Staten in overeenstemming met de verplichte wetgeving en dit Privacybeleid.

5. Bewaren, verwijderen en juistheid van gegevens

Costa Specialist bewaart de gegevens die zijn verzameld op grond van dit Privacybeleid voor de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Daarna, als de verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, verwijdert Costa Specialist alle voornoemde gegevens in haar bezit. Costa Specialist controleert de juistheid van persoonsgegevens niet.

U heeft te allen tijde het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen door een e-mail te sturen naar [email protected]. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw account via het gedeelte Accountinstellingen in de app voor iOS / Android. Als je account wordt beëindigd, door jou of door Costa Specialist, worden je persoonlijke gegevens verwijderd.

Als je account inactief is en blijft (bijvoorbeeld als je geen gebruik hebt gemaakt van de diensten) voor een aanhoudende periode van 3 jaar, zal Costa Specialist je persoonlijke gegevens verwijderen en je account beëindigen.

Zelfs als gegevens worden gewijzigd of verwijderd, kan Costa Specialist nog steeds een deel van de gegevens bewaren om geschillen op te lossen, gebruikersovereenkomsten van Costa Specialist af te dwingen en te voldoen aan technische en wettelijke vereisten en beperkingen met betrekking tot de veiligheid, integriteit en werking van Diensten.

6. Waarborgen

Costa Specialist volgt algemeen aanvaarde industrienormen en handhaaft redelijke waarborgen om te trachten de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie in het bezit van Costa Specialist te waarborgen. Alleen personen die uw persoonsgegevens moeten verwerken in verband met de uitvoering van hun taken overeenkomstig de doeleinden van dit Privacybeleid en voor het uitvoeren van technisch onderhoud, hebben toegang tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Costa Specialist.

De door Costa Specialist verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Om ongeautoriseerde online toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, bewaart Costa Specialist persoonlijke gegevens achter een door een firewall beveiligde server. Geen enkel systeem kan echter 100% veilig zijn en de mogelijkheid bestaat dat, ondanks Costa Specialist's redelijke inspanningen, er ongeautoriseerde toegang kan zijn tot uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de Diensten, accepteert u dit risico.

7. Cookies

Onze webpagina vandenboom.es plaatst alleen cookies voor functionele doeleinden: analyse en authenticatie.

8. Technologie voor advertenties

We gebruiken advertentietechnologie van Google, Facebook en MoPub/Twitter.

Advertenties geplaatst door Facebook Gepersonaliseerde advertenties van Facebook zijn gebaseerd op je gebruikersvoorwaarden bij Facebook.

Als u ervoor kiest om met uw Facebook-ID in te loggen op onze services, plaatst Facebook advertenties voor u. Onze apps vereisen niet dat u inlogt met uw Facebook-ID. Het is optioneel voor u om in te loggen met Facebook ID. Costa Specialist heeft geen invloed op de advertentieplaatsing door Facebook en Costa Specialist verwerkt uw persoonsgegevens niet in relatie tot de door Facebook geplaatste advertenties. De verwerking van persoonsgegevens door Facebook is onderworpen aan voorwaarden die u met Facebook bent aangegaan en Facebook biedt u als Facebook-gebruiker instellingen voor persoonsgegevens en advertenties, op het Facebook-platform. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Facebook vindt u hier: www.facebook.com/about/basics en meer informatie over hun gebruik van, en uw instellingen bij hen, met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens om advertenties op maat hier: https://www.facebook.com/about/basics/advertising.

Advertenties geplaatst door MoPub/Twitter Gepersonaliseerde advertenties van MoPub zijn gebaseerd op uw toestemming.

Als u toestemming geeft, krijgt u gepersonaliseerde advertenties te zien die worden geleverd door MoPub/Twitter in sommige toepassingen van Costa Specialist. Ga voor meer informatie naar MoPubs Privacybeleid hier: [mopub.com/legal/privacy/] (https://www.mopub.com/legal/privacy/). Sectie 1 is vooral relevant voor u omdat sectie 1 persoonsgegevens beschrijft die worden verwerkt als u toestemming geeft voor gepersonaliseerde advertenties.

Advertenties geplaatst door Google Gepersonaliseerde advertenties van Google zijn gebaseerd op uw toestemming.

Als u toestemming geeft, krijgt u gepersonaliseerde advertenties van Google te zien in sommige applicaties van Costa Specialist. Voor meer informatie over hoe Google persoonlijke gegevens verwerkt met betrekking tot het plaatsen van advertenties, bezoek de site van Google hier: [policies.google.com/technologies/partner-sites] (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Deze pagina informeert u ook over hoe u uw instellingen voor het personaliseren van advertenties bij Google kunt beheren.

Costa Specialist is niet aansprakelijk voor het handelen en nalaten van deze derden, behalve zoals bepaald door dwingend recht.

9. In-app analytics

Costa Specialist gebruikt Google Firebase Analytics om het gebruik van onze applicaties te meten. Google is onze gegevensverwerker voor Firebase Analytics en Costa Specialist heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Via Firebase Analytics monitoren en verzamelen we statistieken over het gebruik van onze applicaties. Wij gebruiken de gegevens die via Firebase Analytics worden verzameld om onze applicaties te monitoren en om onze applicaties te verbeteren.

Wij gebruiken geen cookies van de eerste partij of identificatoren van de eerste partij met betrekking tot Google Firebase Analytics, wat betekent dat wij de gegevens die via Google Firebase Analytics worden verzameld niet relateren aan gebruikers die wij kunnen identificeren.

Onze implementatie van Firebase Analytics is beperkt tot het verzamelen en ons gebruik van statistische en geaggregeerde gegevens.

U kunt hier meer lezen over gegevens die worden verzameld via Firebase Analytics, inclusief het gebruik van Firebase Analytics's Advertising Identifier en het gebruik van gemaskeerde IP-adressen:

10. Voorwaarden van derden

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de Diensten onderworpen kan zijn aan de voorwaarden en het privacybeleid van bepaalde derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot applicatiewinkels, mobiele softwareplatforms, platforms voor online gaming, sociale netwerkdiensten en betalingsproviders. Costa Specialist is niet aansprakelijk voor dergelijke voorwaarden van derden en hun gebruik van uw persoonsgegevens. Costa Specialist kan naar eigen goeddunken links beschikbaar maken via advertenties of u op een andere manier toegang geven tot producten of diensten van derden. Houd er rekening mee dat u tijdens het gebruik van dergelijke producten of diensten producten of diensten gebruikt die zijn ontwikkeld en worden beheerd door mensen of bedrijven die niet zijn aangesloten bij of worden gecontroleerd door Costa Specialist. Costa Specialist is niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze mensen of bedrijven, de inhoud van hun producten of diensten, het gebruik van informatie die u aan hen verstrekt, of producten of diensten die zij aanbieden. Het feit dat Costa Specialist naar deze producten of diensten linkt, betekent niet dat wij deze mensen of bedrijven sponsoren of ermee verbonden zijn. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten die Costa Specialist kan aanbieden, zoals multiplayer gaming, sociale netwerken en spelconsolediensten, diensten van derden kunnen gebruiken om authenticatie voor de diensten te bieden met een spelconsole-ID, sociale netwerk-ID of spelnetwerkaccount. Wanneer u zich registreert om deel te nemen aan of gebruik te maken van de Diensten vanuit een gaming- of sociaal netwerksysteem van een derde partij, kunnen bepaalde persoonlijk identificeerbare gebruikers- en/of lidmaatschapsgegevens automatisch worden overgedragen aan en van Costa Specialist.

11. Diverse

Wees u bewust van de open aard van bepaalde sociale netwerken en andere open functies van de Diensten die Costa Specialist aan u beschikbaar kan stellen. U kunt ervoor kiezen om gegevens over uzelf bekend te maken tijdens het bijdragen van door gebruikers gegenereerde content aan de Diensten. Alle Gegevens die u openbaar maakt in een van deze forums, blogs, chats en dergelijke zijn openbare informatie, en er is geen verwachting van privacy of vertrouwelijkheid. Costa Specialist is niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die u openbaar maakt op een van deze forums.

Als je jonger bent dan 15 jaar of minderjarig in het land waar je woont, vraag dan toestemming aan je wettelijke voogd om de Diensten te gebruiken of te openen. Costa Specialist neemt de privacy van kinderen serieus en moedigt ouders en/of voogden aan om te allen tijde een actieve rol te spelen in de online ervaring van hun kinderen.

Bovendien kunnen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere soortgelijke gebeurtenis waarbij Costa Specialist geheel of gedeeltelijk betrokken is, de klantgegevens van Costa Specialist worden overgedragen aan de opvolger of rechtverkrijgende van Costa Specialist.

12. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als gevolg van wijzigingen in relevante regelgeving en administratieve praktijken, alsmede als gevolg van wijzigingen in onze diensten, kunnen wij van tijd tot tijd genoodzaakt zijn dit Privacybeleid aan te passen. Een bijgewerkte versie zal te allen tijde hier beschikbaar zijn. Lees ons Privacybeleid regelmatig door.

Laatste update: 22 augustus, 2023

Costa Specialist
Eveline Miranda van den Boom
Calle Lentisco de la Torre 1 29650 Mijas Málaga, Spanje

E-mail [email protected]

Wij en derden volgen je internetgedrag op onze website met cookies. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons cookiebeleid.